Get Adobe Flash player

ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)  เขต 4

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

8,981  คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

5,676  คน

บัตรดี    4,954  บัตร

บัตรเสีย    284  บัตร

ไม่ประสงค์ลงคะแนน    437  บัตร

หมายเลข 1
นายชัยพฤกษ์  จันทร์อุไร
391  คะแนน

หมายเลข 2
นายประกิต  บุตราช
1,010  คะแนน

หมายเลข 3
นายกิตติ  วิภาวิน
961  คะแนน

หมายเลข 4
ร.อ.อนันต์  จอกกระโทก
1,006  คะแนน

หมายเลข 5
นายประภาส  แสงสุกวาว
718  คะแนน

หมายเลข 7
นายทองดา  หาญมนตรี
725  คะแนน

หมายเลข 8
ว่าที่ ร.ต.ประเทือง  เสนาบูรณ์
2,260  คะแนน

หมายเลข 9
พ.ต.ไพศาล  ศิริพันธุ์
2,218  คะแนน

หมายเลข 10
นายภานุเมศ  น้อยแสงศรี
2,159  คะแนน

หมายเลข 11
นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์รัตนะ
2,207  คะแนน

หมายเลข 12
ร.ต.เกษม  คำยัง
2,305  คะแนน

หมายเลข 13
ด.ต.สงกรานต์  ดีรัตนพร
2,323  คะแนน

หมายเลข 14
ร.ต.ดวงใจ  ขัติยวงศ์
909  คะแนน

หมายเลข 15
นายเสกสรร  แสนใจวุฒิ
763  คะแนน

หมายเลข 16
นางศรีสมร  พรมดอนก่อ
851  คะแนน

หมายเลข 18
นายสง่า  สุขสอาด
570  คะแนน

หมายเลข 19
ด.ต.พิกุล  เสนาชัย
498  คะแนน

หมายเลข 20
นายกฤษณะ  บัวพรหม
683  คะแนน

หมายเลข 22
นายเกษมทรัพย์  ไชยพิมพ์
560  คะแนน

หมายเลข 23
นายสถิตย์  ถาพิลา
471  คะแนน

หมายเลข 24
นายเสาร์  ลั่นจะ
755  คะแนน