Get Adobe Flash player

เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงโดยการแจกเงิน  สิ่งของ  หรือมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน
ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อตำรวจในพื้นที่  ต่อ  กกต.ท้องถิ่น  หรือทางสายด่วนเลือกตั้ง 1171