Get Adobe Flash player
หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง

เตรียมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ได้)
- ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่(ใบเหลือง)
- ใบแทนใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่ายและประทับตราเจ้าหน้าที่ (ใบชมพู)

- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
- บัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน        ได้แก่ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)