Get Adobe Flash player

- 20  วัน  ก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอ  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  เขตชุมชน  หรือที่เลือกตั้ง
- 15  วัน  ก่อนวันเลือกตั้ง  เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล  และที่เลือกตั้ง
- 10  วัน  ก่อนวันเลือกตั้ง  หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ  ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555)