Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีมีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนโดยยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. รับบัตรเลือกตั้ง  2  บัตร  บัตรหนึ่งเลือก ส.ท.  บัตรหนึ่งเลือกนายกฯ  ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
4. เข้าคูหาลงคะแนน  ทำเครื่องหมายกากบาท  X  ลงในช่องทำเครื่องหมาย  หากไม่ต้องการเลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท  X  ลงในช่องไม่ลง คะแนน
5. หย่อนบัตรด้วยตนเอง  เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบ  บัตรเลือกตั้งด้วยตนเองทั้ง  2  บัตร