Get Adobe Flash player

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  10  วัน (ภายในวันที่ )  หากพบว่าตนเองหรือผู้มีสิทธิ์ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่่อขอเพิ่มชื่อ  หรือถอนชื่อ  โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประชาชน  หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย