Get Adobe Flash player

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

ชั้น 2  อาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

โทร  0-4271-1203 ต่อ 1210-1211  โทรสาร 0-42714-672